Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12130/12130

Đánh giá
Đỗ Quý Dư

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 263/263

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2111/2111

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1400/1400

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 821/821

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1314/1314

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 717/717

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 236/236

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3712/3712

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 413/413

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 261/261

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 14215/14217

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 16730/16732

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 15647/15649

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4736/4736

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 212/212

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3609/3612

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 258/258

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 3025/3025

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3024/3030

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 51/51

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 44/44

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 62/62

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 225/225

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Trang Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 21/21

Đánh giá