Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5701/5701

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 456/456

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 743/743

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1471/1471

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 912/912

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3326/3326

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 516/516

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 741/742

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 374/374

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 114/114

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2209/2209

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 504/504

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 116/116

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 641/642

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1282/1282

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 58/58

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 43/43

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 371/371

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 52/52

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 20/20

Đánh giá