Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 4321/4321

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1212/1212

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 414/414

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 361/361

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 622/622

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1176/1176

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 798/798

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 578/578

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2829/2829

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 295/295

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 284/284

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 524/525

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 293/293

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 16/16

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 79/79

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 214/214

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2286/2286

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2026/2026

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 379/379

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 453/453

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 462/462

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá