Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6823/6823

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1076/1076

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1866/1866

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1047/1047

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1291/1291

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 119/119

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 403/403

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1051/1051

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 25/25

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá