Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6978/6978

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1166/1166

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1920/1920

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1082/1082

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 123/123

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 435/435

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1074/1074

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 466/466

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 28/28

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2653/2653

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 211/211

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 176/176

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6224/6226

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 5105/5107

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 96/96

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2987/2987

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 112/112

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 105/105

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 270/270

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 1427/1428

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá