Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
92.55 %
Đã tiếp nhận
84222
hồ sơ
Đã xử lý
81595
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã