Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-200210-0050Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản