Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ CHI CỤC KIỂM LÂM - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200306-0107Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản