Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021800098

Xem chi tiết tập tin kèm theo

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung