Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.28.H48-210601-0001

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý