Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.37.H48-211124-0001

Thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư XDCB và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý