Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.43.H48-200324-0181

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý