Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.37.H48-210820-0002

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý