Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.28.H48-220114-0003

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý