Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.27.H48-200702-5051

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý