Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.32.H48-210728-0001

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý