Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.34.H48-211027-0001

Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích hàng năm theo đợt hoặc theo chuyên đề

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý