Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.08.H48-201229-0001

Giãn tiến độ đầu tư

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý