Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.35.H48-210429-0005

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý