Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SNNPTNT0071900096

Chứng nhận thủy sản khai thác

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý