Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.06.38.H48-211221-0054

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý