Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.42.H48-200821-0001

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý