Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.43.H48-210630-0004

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý