Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.42.H48-200925-0001

Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý