Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.33.H48-200117-0001

Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý