Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.35.H48-200706-7641

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu