Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.37.H48-220111-0001

Quyết định thanh lý tài sản công

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý