Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.35.H48-200227-1973

Xóa đăng ký tàu cá

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý