Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: VPDKTP0041900002

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý