Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: VPDKTP0111900681

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý