Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.34.H48-211230-0003

Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý