Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.35.H48-200904-0045

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý