Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.38.H48-201014-0001

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý