Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.38.H48-210929-0001

Thủ tục thẩm định phương án kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý