Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.43.H48-200828-0003

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý