Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.43.H48-210810-0007

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý