Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.35.H48-200806-0009

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý