Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: STNMT0371900062

Thủ tục thẩm định bản đồ địa hình.

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý