Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SXD0241900024

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý