Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.34.H48-200818-0001 của UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han