Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.34.H48-200901-0001 của SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han