Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số SNV0522000047 của SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han