Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.34.H48-200814-0006 của UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han