DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ HỒNG SƠN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 Trần Nớp Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Nguyễn Thị Thường Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Nguyễn Thị Thường Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 TRẦN LĂNG EM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Huỳnh Thị Nga Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 ĐỒNG QUANG TRIỆU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn