DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Đức Quảng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 BÙI THỊ NGỌC DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 NGUYỄN DIÊN LŨY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 CÔNG TY CP HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 PHẠM VĂN LÀNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 TRẦN VĂN HẾT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN VĂN TÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn