DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỆ HÙNG Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỆ HÙNG Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
3 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ LỘC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn