DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 HỒ LÊ THỊ QUỲNH TRÂM Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3 Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại TVA Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Công ty TNHH MTV Kinh doanh vận tải Lam Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Công ty TNHH Đại Dương Xanh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Công ty TNHH quảng cáo Phan Gia Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Công ty TNHH BIểu diễn nghệ thuật Đông Dương Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch