DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
2 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
3 BQL các dự án ĐTXD và PTQĐ Trà Bồng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
4 BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
6 NGUYỄN NGỌC QUẢNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 LÊ CÔNG TRÁNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội