DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 PHẠM MINH THIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 HỒ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 TRƯƠNG THẾ NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 PHẠM THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
96 VÕ PHẠM THẢO ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 VÕ THỊ TUYẾT HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 LÂM BÌNH SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 PHẠM THỊ NHUẦN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp