DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 ĐINH VĂN DANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102 NGÔ TẤN THỜI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
103 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
104 NGUYỄN ĐÁT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
105 Võ Thị Thương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
106 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
107 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
108 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
109 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
110 NGUYỄN THỊ THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp