DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
121 LÊ THỊ NHƯ THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
122 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
123 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
124 NGUYỄN TRUNG ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
125 Phạm Thị Hoàng Lê Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
126 NGUYỄN VĂN LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
127 ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
128 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
129 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
130 NGUYỄN THỊ TRẦM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp