DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
152 LÊ QUỐC NGHĨA Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
153 UBND XÃ TRÀ GIANG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
154 Ban quản lý Dự án sửa chữa và Nâng cao an toàn Đập tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
155 UBND XÃ TRÀ GIANG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
156 UBND XÃ TRÀ GIANG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
157 UBND XÃ TRÀ GIANG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
158 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
159 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
160 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội