DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 PHẠM THỊ NGÁCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
152 PHẠM THỊ NGÁCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
153 LÊ VĂN LUYN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
154 NGUYỄN QUỐC DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
155 Lê Quang Quỳnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
156 TRƯONG PHÚC TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
157 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
158 PHẠM TRƯỜNG PHÚ SỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
159 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
160 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp