DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Huỳnh Ta Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 TRẦN THỊ NGỌC THƯƠNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 BQLDA D(TXD các công trình DD&CN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
18 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
19 NGÔ VĂN HÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 CTY tnhh MTV tmdv NGỌC PHÁT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải