DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 TRẦN MINH SONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 ĐOÀN THANH LUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
14 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
15 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 HỒ NAM TRÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN THỊ DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp