DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
12 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG SOVICO - QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
13 Nguyễn Thị Quỳnh Mi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Võ Đáy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Lê Thị Thu Thủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Lê Thị Thu THủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Lê Thị Thu Thủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18 NGUYỄN THỊ BÍCH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 PHAN THỊ XUÂN HỒNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội