DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Nguyễn Thị sen Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 PHẠM VĂN QUẤT Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn